Новини

Oбратно

Съвременни предизвикателства пред ЕС

04.07.2016 г.

В края на месец юни 2016 г. в Хасково, Пазарджик, Видин и Плевен бяха проведени регионални кръгли маси на тема „Съвременни предизвикателства пред ЕС“, етап от проекта на Фондация „Европейски институт“, реализиран в партньорство със СБУ - „ЕОбединени (продължението) към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони”, в рамките на програма „Жан Моне“ и „Еразъм +“.
В тях взеха участие д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, Любов Панайотова, директор на Фондация „Европейски институт”, служители на Областната администрация, председатели на РС на КНСБ, учители от региона, преподаващи темите, свързани с гражданското образование, директори, експерти от РИО, ученици, представители на ученически съвети, родители. Кръглите маси откриха председателите на ОбКС на СБУ. Модератор на дискусиите бе д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.
Във встъпителните си експозета тя представи Фондация „Европейски институт” и припомни, че това е третият проект, осъществяван съвместно от Фондацията и СБУ, като трите проекта обхващат всички области в страната. Г-жа Такева подчерта възпитателната функция на училището, като постави акцент върху изучаването на гражданското образование в междупредметна интегративна връзка и като отделен учебен предмет, постави акцент върху изработването на ДОС по гражданско образование. Изтъкна, че за първи път са включени теми, свързани с мира, войната и тероризма, и подробно презентира усилията и дейността на СБУ за повишаване на квалификацията на учителите, преподаващи дисциплини, свързани с гражданското образование.
Любов Панайотова, директор на Фондация „Европейски институт”, говори подробно за динамиката и новите предизвикателства, пред които е изправен ЕС, и за ключовата роля на преподавателите при възпитанието на подрастващите в демократични европейски ценности и гражданско самосъзнание. Опит от добри, резултатни инициативи и практики, подкрепяни през годините от Областната администрация, свързани с гражданското образование на учениците в региона и с квалификацията на учителите споделиха представителите на Областната администрация и началниците на РИО на МОН. Те подчертаха и готовността за изработването на актуална и адекватна на регионалните специфики Областна стратегия за развитието на средното образование в контекста на Закона на предучилищното и училищното образование, който влезе в сила от 1 август т.г.
В хода на дискусията експерти от РИО на МОН, директори, много учители и ученици представяха обстойно своя положителен опит, свързан с реализирането на проекти по европейски програми, с прояви и инициативи, свързани с ЕС. Активно и откровено споделяха проблеми, свързани с новите учебни програми и съдържание при разработването на ДОС за Гражданско образование. Дебатираха специфичните предизвикателства в региона. Отправиха редица препоръки и становища, които да бъдат взети под внимание при разработването на ДОС за Гражданско образование.
В заключителната част на кръглите маси, които предизвикаха интереса на регионалните медии, участниците в тях изказаха благодарност към д.ик.н. Янка Такева, която на свой ред благодари на домакините за създадената отлична организация и за активната професионална и гражданска ангажираност на всички участници в дискусиите. Тя изрази увереност в успеха по отношение на гражданското образование в областите, в която работят мотивирани, с висок професионализъм и вдъхновение учители, готови да подготвят доблестни, активни и успешни граждани на България и Обединена Европа.