Новини

Oбратно

Серията от регионални дискусии прикюлчи

30.06.2016 г.

През месец юни 2016 г. се проведе серия от дискусии в градовете Плевен, Шумен, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Видин, Русе. В тях участваха представители на местната власт, НПО, Синдикатът на българските учители, граждани, учители и ученици. Фокус на дискусиите беше преподаването на Европейския съюз в училище и съвременните предизвикателства пред ЕС. Участниците обсъдиха възможностите за засилване на европейското измерение в образованието и ролята на всички заинтересовани страни в този процес. Беше подчертано, че от особена важност е придобиване на качествени знания по география, история и култура, както и за самия ЕС, включително за функционирането на неговите институции. Акцент беше поставен и върху разбирането, че демократична политическа система се основава до голяма степен на гражданско участие и в този смисъл върху ролята и мястото на „гражданското образование“ в българското училище. В рамките на събитията бяха обсъдени и безпрецедентни предизвикателства, пред които днес е изправен ЕС: тежка икономическа и финансова криза и свързаните с нея социални и политически последици, процесите на дезинтеграция,  фрагментираността на политическия пейзаж, управлението на миграцията, глобализация и др. В заключение участниците във всяка една дискусия се обединиха около извода, че подобряването на диалога относно ЕС в нашите училища, сдружения и в общественото пространство изглежда по-важно от всякога, за да може да започне да се възстановя и доверието на гражданите в предимствата на процеса на европейска интеграция и необходимостта от него.